Únor 2010

Výklad karet,astrologie,numerologie

6. února 2010 v 14:28 VÝKLAD KARET
V životě každého člověka nastane okamžik, kdy neví jak dál a potřebuje poradit. S pomocí karet můžete nahlédnout do budoucnosti. Pomohou Vám vyřešit složitou životní situaci a ukáži Vám, jakým směrem se Váš osud vyvíjí.

Výklad karet, naznačuje směr, kterým se bude Váš osud ubírat, pokud se budete chovat jako doposud. Pokud změníte své jednání, myšlení apod., změníte tím i svůj osud. Žádný výklad karet není závazný a neměnný, výklad karet naznačuje směr, kterým se Váš život vyvíjí, pokud něco nezměníte. Z tohoto důvodu, výklad karet pomohl již mnoha lidem, kteří se na mě obrátili.

CENA ZÁKLADNÍHO VÝKLADU JE 200 KČ ,ROZŠÍŘENĚHO VÝKLADU 300 VČETNĚ KYVADLA.
Dále vám k výkladu mohu udělat partnerský rozbor,rozbor snu a výklad snu,namalovat obrázek k danému problému.

Poradím vám kam směřovat vaše cesty a kudy se odebírat VÝKLAD PROVÁDÍM PŘES EMAIL ČI OSOBNĚ.

kontaktujte mne na


jancakoldova@seznam.czPolibek anděla

3. února 2010 v 14:27 Andělé
AndílekDnes a denně se setkáváme s nezvyklými situacemi. Někomu z nás se přihodí i mnoho neuvěřitelných věcí, na které hledáme marně vysvětlení. Paní Marie zažila něco velmi neobvyklého. V jednom roce současně ji zemřela maminka a také její milovaný pejsek Rony. Byla to těžká rána osudu, která celkově změnila její život. Z poklidné ženy důchodového věku, se stala žena samotářka. Sousedé, které měla ráda a pravidelně navštěvovala, o ní několik týdnů nic nevěděli. Marie se plížila z obchodu jako myška a více a více zabředávala do svých depresí. Na poštu, obchod a domů. To byla denní činnost. Dokonce už nevyvařovala jako dříve. Neměla pro koho. Oběd dříve vařila i pro maminku a pejsek si vzal s nimi. Oblíbené koláčky, které pekla každou sobotu ke kávě, již několik týdnů nepekla. Marii bylo smutno. Život pro ni byl hrozně prázdný.

Ukřižování

2. února 2010 v 15:27 Smrt,tejemno,
Poprava ukřižováním pochází z dávného starověku a zmínky o těchto krutých zvycích se objevují už tisíce let před naším letopočtem.
Ježíš Kristus byl popraven ukřižováním, protože to tehdy bylo běžné provedení rozsudku smrti. Křesťanský symbol - Kristus visící na kříži - je tedy odvozen i z utrpení tisíců, kteří této strašlivé smrti podlehli už před božím synem.
Když se například v roce 73 před naším letopočtem vzbouřili v Římě otroci pod vedením gladiátora Spartaka, nechal římský patricij M. L. Crassus potom, co otrocké vojsko rozdrtil v roce 71 př. n. l., více jak šest tisíc zajatých otroků ukřižovat na silnici z Říma do Capuy. Doboví pamětníci potvrdili, že to byla příšerná podívaná. Z tohoto pomstychtivého masakru, který měl navždy odradit otroky, aby už nikdy nezvedli hlavy, se uchoval zdokumentovaný příběh otroka Fajana, který vydržel živ na kříži po šest dnů, takže mu poté Crassus osobně udělil milost a zařídil mu i lékařskou péči, a tak si Fajanus svoje rány vyléčil a žil až do roku 23 př. n. l. už jako svobodný člověk. Marcus Licinius Crassus, jež patřil k nejbohatším a nevzdělanějším osobnostem své doby (115 - 53), ocenil ve Fajanově případě jeho tvrdošíjnou odolnost, která se tenkrát nepochybně podobala zázraku. Otroci visící na kříži umírali v hrozných bolestech v horku během dvou tří hodin a jen ti nejodolnější přežili první noc po své exekuci.
Fajanus však visel na kříži už třetí den a jeho katani uzavírali sázky, zda vydrží do dalšího dne. Potrestaný se s nimi sázel o svou roztrhanou a zakrvácenou tuniku. Když přežil na kříži už čtvrtou noc, přikradl se k němu římský voják a pozvedl na píce k Fajánovým ústům míšek s vodou. Lákal Fajana, aby se napil - Říman se totiž vsadil o značnou částku, že Fajanus se dožije příštího rána, a chtěl si jeho život pojistit podaným občerstvením. Kupodivu, otrok se nenapil a vydržel viset za své nárty a dlaně, probité rezivými hřeby, až do chvíle, kdy Crassus vydal rozkaz k jeho sejmutí. Fajanus posléze tvrdil, že ho zachránil Zeus, jemuž předtím po celý život obětoval část své potravy. Přes šest tisíc ubožáků na kříži vykrvácelo, jen jediný z nich se však zachránil a posléze se i uzdravil.
Ukřižování Ježíše Krista má nepochybně charakter zázraku, který je navíc umocněn i jeho zmrtvýchvstáním. Obě události zdokumentovali dostatečně Kristovi učedníci. Kristus byl na svět seslán bohem a je téměř lhostejné, jakou měl či má tento bůh tvář. Bůh je totiž koncentrované dobro, které je alespoň malým zrnkem obsaženo v kterémkoli člověku.
Léta běžela, staletí míjelo za staletím a výkon trestu smrti ukřižováním se s rozvojem křesťanství dostal poněkud do pozadí. Kříž se mezitím stal významným náboženským symbolem a utrpení, které na něm prožil syn boží, nesmělo být vyhrazováno komukoli.
V dobách, kdy římská říše slábla, navždy se ztrácel její tisíciletý lesk a kdy Řím už nebyl hlavním městem říše (od roku 330 n. l. jím byla Konstantinopol), dobyl Řím vizigotský král Alarich (370 - 410). Alarich loupil, vraždil a zejména ničil. Na římském Foru nechal postavit okolo stovky křížů, na nichž se ocitali Římani, kteří se proti Alarichovým vojákům postavili v pouličních bojích se zbraní v ruce. Ukřižování probíhalo každé ráno, aby utrpení popravovaných odstrašovalo kolemjdoucí občany od další chuti ke vzpouře či odporu vůči dobyvatelům.
Jeden z potomků císaře Diokleciána Marcus Lucretius Properitus žil v Římě i se svou rodinou a patřil k odvážlivcům, keří se v marném úsilí postavili Alarichovým hordám na odpor se zbraní v ruce. Byl zajat, odsouzen a přibit na kříž. Krvácel ze čtyř ran a ztrácel vědomí. Katané však potřebovali, aby přežil aspoň několik hodin a svým nářkem hrůzu divákům, proto mu osvěžovali tvář vodou s příměsí octa. Povinností významného a vzdělaného muže bylo, podle mínění katanů, trpět co nejdéle.

Manželka Marka Propertia, Julie, se dostavila pod kříž svého manžela asi po dvou hodinách od chvíle, kdy na něj byl přibit. Usedla na ohlazený kámen, zavřela oči a sklopila hlavu. Svědkové později vypověděli, že celá téměř katalepticky ztuhla.
Propertius však v téže chvíli ožil, otevřel oči a pozvedl hlavu, spatřil svou ženu a srdce se mu sevřelo úzkostí z pomyšlení, že je nucena přihlížet jeho bezvýchodnému utrpení. Cítil se však neskonale lépe a dokázal dokonce promluvit. Zavolal cosi k Julii, ale ona mu neodpověděla.
Uběhlo několik hodin. Propertius budil dojem, že se mu ulevilo. Z ran mu nevytékala krev, skelný lesk z jeho očí zmizel, držel vzpřímeně hlavu, což udivení katané považovali za zázrak. Jeho žena zůstala sedět v nezměněné pozici a neviděla ani neslyšela, co se okolo ní děje. Setrvávala nepřetržitě ve svém prapodivném "vytržení".
Propertius se k překvapení všech dožil rána, takže po svítání přehlédl prázdné kříže kolem sebe. Mrtvoly jeho spolutrpitelů byly během noci odstraněny a katané připravili hřeby pro nové oběti. Propertiova žena seděla na kameni bez sebemenšího pohybu a ve stejné pozici.
Nové oběti nebyly toho rána křižovány, protože nastal poprask okolo Propertiovi nevídané odolnosti. Jak mohl přežít, když ztratil tolik krve? Jako to, že zvedal hlavu, když ostatná pro průniku hřebů ztratili vědomí a ze své mdloby se už většinou neprobrali?
Davy Římanů proudily ke kříži, aby vzdaly význačnému a známému muži svůj mlčenlivý obdivný hold. Dvůr Propertiovy vily poblíž Tibery byl naráz plný květů.
Uběhl další den a ještě jeden. Julie od kříže neodcházela a katané se neodvážili k ní přiblížit. Tušili, že její přítomnost navozuje onu zvláštní situaci - přežívání muže, jenž měl být dávno mrtev. Byli si jisti, že jej nějakým zázrakem udržuje při životě. Vizigótští dobyvatelé měli úctu k podobným tajemným, nevysvětlitelným skutečnostem.
Ke křížům, jež byly už po dva dny prázdné s výjimkou kříže Propertiova, se dostavil osobně vojevůdce král Alarich, aby posoudil situaci, která se vymykala zvyklostem. Rozkázal vojákům, aby odvedli Julii. Žena se nebránila, byla jako bez ducha a snad ani netušila, že ji odvlékají.
Potom co odvedli Julii, Propertius znovu ochabl a ztratil sílu, takže se zdálo, že umírá. Alarich kázal Julii přivézt nazpět. Její přítomnost Propertia znovu zázračně osvěžila. Král Alarich si takto "zaexperimentoval" ještě několikrát. Pak usoudil, že přítomnost ženy dodává ukřižovanému záhadným způsobem energii a zachovává jeho život.
Když Propertius přežil na kříži už dvaasedmdesát hodin, nechal jej Alarich sejmout a ošetřit svým osobním ranhojičem. Vizigotský král uměl ocenit sílu a vytrvalost protivníka. Propertius dostal milost a byl odnesen do své vily.
Julie se záhy probrala ze svého vytržení, když ji katané odnášeli do domu k manželovi, povšimli si, že má na dlaních a nártech hluboké krvavé rány. Otvory po zraněních, které nepochybně nezpůsobily hřeby, zely na stejných místech, kde je měl její manžel. Dlužno říci, že Propertiovy rány se zhojily rychleji než rány Juliiny.
Julie se záhy probrala ze svého vytržení, když ji katané odnášeli do domu k manželovi, povšimli si, že má na dlaních a nártech hluboké krvavé rány. Otvory po zraněních, které nepochybně nezpůsobily hřeby, zely na stejných místech, kde je měl její manžel. Dlužno říci, že Propertiovy rány se zhojily rychleji než rány Juliiny.
Julie se záhy probrala ze svého vytržení, když ji katané odnášeli do domu k manželovi, povšimli si, že má na dlaních a nártech hluboké krvavé rány. Otvory po zraněních, které nepochybně nezpůsobily hřeby, zely na stejných místech, kde je měl její manžel. Dlužno říci, že Propertiovy rány se zhojily rychleji než rány Juliiny.

Poltergeist

2. února 2010 v 15:24 Smrt,tejemno,
Poltergeist je nevysvětlený jev, při kterém se v lidských obydlích bez zřejmé příčiny ozývají nevysvětlitelné zvuky a často dochází i pohybu předmětů jako přesouvání nábytku, rozbíjení nádobí... Popisované a zaznamenané projevy poltergeistu jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeistu údajně spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě. Značný počet uvedených jevů se podaří vysvětlit nějakým přirozeným způsobem, například rezonancí se sousedními objekty, podzemními odstřely v blízkosti budovy (např. stavba metra). Přesto však zůstává určité procento hlášení, které se beze zbytku vysvětlit nepodařilo. V menším počtu případů je pak projev poltergeistu spojen s fyzickým pohybem předmětů. Někdy údajně dochází k vlastnímu pohybu bez přímého svědectví osob - například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek, ve vedlejší místnosti je slyšet třeskot rozbitého skla a po příchodu do místnosti nalezne majitel bytu bez zjevné příčiny rozbitou vázu, lustr apod. Jsou však zaznamenaná i očitá svědectví nevysvětlitelných pohybů předmětů, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětů z poliček nebo krbových říms, ale navíc i případy, kdy jakási neznámá síla vrhá věci po bytě, dochází k vytržení elektrického vedení a jiné. Zůstává pochopitelně otázkou, nakolik jsou zmíněná svědectví věrohodná. Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrických spotřebičů. Údajně často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Ze spotřebičů (např. žehlička) vycházejí plameny a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu… Existují přitom i hlášení jevů při kterých došlo k přímému fyzickému poškození zdraví člověka -úraz.Společným rysem všech hlášených výskytů poltergeistu je fakt, že jev se vykytuje zcela spontánně a v žádném ze zaznamenaných případů údajně nikdy nebyl nalezen úmyslný původce jevu. Jsou tedy vyloučeny takové jevy jako prokletí nebo praktiky vúdú, pokud jsme ochotni jejich existenci připustit. Dalším obvyklým pojítkem velké většiny hlášených pozorování je skutečnost, že se v dané lokalitě vyskytuje člověk v pubertálním věku. Proto jsou případy poltergeistu prakticky vždy spojovány přímo s určitou osobou a ne místem, ve kterém k nim dochází. Několikrát byl zaznamenán případ, kdy se postižená rodina přestěhovala do jiného města a projevy poltergeistu ji doprovázely i do nového domova. Naopak zmíněné projevy samovolně zmizely po uplynutí určité doby která bývá spojována s dosažením dospělosti postižené osoby. V oblasti psychotroniky je proto nejčastěji akceptovaným vysvětlením poltegeistu existence dosud neznáme paranormální síly, která se uvolňuje ve spojení s bolestí, nepřátelstvím a hněvem a navenek se projevuje výše popsanými úkazy. V období puberty je mladý člověk nejvíce náchylný k extrémním projevům a jeho duševní vývoj prochází velmi závažným obdobím. Proto je údajně jev poltegeistu často vázán na pubescenty a jejich psychické projevy v období dospívání. Pochopitelně je třeba vzít v úvahu možnost, že řada svědectví o výskytu a projevech poltergeistu je zapříčiněna chorobnou snahou o vlastní zviditelnění nebo je důsledkem psychické poruchy a uváděné jevy jsou pouhé halucinace. ZDROJ GABCIN BLOG